De Verenigde Naties riepen 2013 uit tot het Internationaal Jaar van Watersamenwerking. Aan alle landen wordt gevraagd om in 2013 acties te stimuleren die meehelpen om de internationale waterdoelstellingen te behalen, zoals Millenniumdoel 7 c (“tegen 2015 het deel van de wereldbevolking dat nog geen toegang heeft tot zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen met de helft verminderen”). Ook de internationale Wereldwaterdag 2013, op vrijdag 22 maart, zal integraal in het teken van samenwerking op gebied van water staan. Het initiatief om een Wereldwaterdag in het leven te roepen kwam er op de milieuconferentie van 1992 in Rio de Janeiro. In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot de internationale Wereldwaterdag. Dit om de aandacht te vestigen op het belang van water en om te ijveren voor het duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden. Ieder jaar staat een ander aspect van de waterproblematiek in de schijnwerpers, telkens om de enorme invloed die water heeft op de menselijke omgeving duidelijk te maken en te tonen hoe nauw water verbonden is met ieders leven.

Door de keuze van het thema ‘samenwerking’ erkent de internationale gemeenschap het belang van vredevol en duurzaam gebruik en beheer van water en het smeden van waterpartnerschappen. Deze partnerschappen zijn belangrijk voor vrede, veiligheid en stabiliteit en om een evenwichtige verdeling te bekomen van water over de verschillende noden, prioriteiten en belangen heen. Vele rivieren zijn immers grensoverschrijdend, wat tot spanningen kan leiden tussen landen. Er zijn vele voorbeelden op te noemen, ook voor Vlaanderen, waarbij grensoverschrijdend water eerder een bron van samenwerking dan van conflict is. Tussen 1820 en 2007 zijn wereldwijd bijna 450 akkoorden getekend over internationale wateren.