Op donderdag, 28 februari is het oudercontact. De lagere schoolkinderen krijgen hun derde rapport.
Indien ouders dit wensen kunnen ze de klastitularis en de vakspecialisten spreken na afspraak.

Kinderen die meekomen met hun ouders blijven onder het toezicht van de ouders.